16 stycznia 2019

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW SPTM 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW SPTM 

Wysokość dofinansowania:
Wysokość dofinansowania będzie zależna od kondycji finansowej sekcji. Pula przeznaczona na granty będzie po równo dzielona wśród osób spełniających kryteria.

Dofinansowaniu podlegać będą: 
– koszty podróży (w przypadku przelotu samolotem lub przejazdu koleją i autokarem – koszt najtańszego biletu na najkrótszej trasie; w przepadku podróży samochodem – koszty paliwa).
– koszty zakwaterowania,
– koszty rejestracji w tych przypadkach, gdy organizatorzy nie zwalniają z opłaty rejestracyjnej pierwszych autorów przyjętych do przedstawienia prac.

Kryteria: 
1. Osoba ubiegająca się o grant jest członkiem SPTM oraz nie zalega z opłaceniem składek rocznych.
2. Prezentowana praca w sposób pośredni bądź bezpośredni dotyczy szeroko pojętych problemów pielęgniarstwa kardiologicznego w tym: oceny jakości życia, profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia itp.
3. Przyjęta do przedstawienia praca nie była do tej pory prezentowana na żadnym zjeździe.
4. Ubiegający się o grant nie zalega z rozliczeniem finansowym dotychczas przyznanych przez SPTM grantów.

Dokumentacja: 
Celem otrzymania grantu należy przesłać listownie podanie do SPTM, zawierające następujące dokumenty:
– przyjęte streszczenie
– potwierdzenie przyjęcia pracy do prezentacji na zjeździe,
– adres, telefon, e-mail i numer konta banku wnioskodawcy.

Przyznane fundusze rozliczane będą na podstawie przedstawionych oryginalnych rachunków związanych bezpośrednio z udziałem w zjeździe. Przedstawienie rachunków na kwotę przewyższającą wysokość grantu nie upoważnia do ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów.

Rozliczenie grantu musi zostać przesłane na adres Działu Finansowo-Księgowego PTK listem poleconym w terminie do 1 miesiąca od zakończenia zjazdu.

 

Zarząd Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK