16 stycznia 2019

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SEKCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
(dalej: „Sekcja”)

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sekcja jest Sekcją Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z siedzibą w Warszawie, posiadającego osobowość prawną (dalej „PTK”).
2. Sekcja stanowi jednostkę organizacyjną PTK obejmującą zespół wyodrębnionych w ramach PTK, składników majątkowych i niemajątkowych, z określonym potencjałem osobowym, własną strukturą organizacyjną, utworzoną dla prowadzenia statutowej i gospodarczej działalności PTK pod nadzorem Głównego Księgowego i Skarbnika PTK, w zakresie wynikającym z dziedziny merytorycznego zainteresowania Sekcji, angażującą środki i sporządzającą ze swojej działalności wewnętrzny bilans; uprawnioną do posiadania subkonta i wykorzystywania zgromadzonych na nim środków dla celów działalności Sekcji.
3. Działalność Sekcji ma charakter ogólnokrajowy.
4. Zasady funkcjonowania Sekcji określa Statut, Regulamin Organizacyjny PTK oraz niniejszy Regulamin.
5. Sekcja wykonuje w imieniu PTK następujące czynności:

a. realizacja zagadnień statutowych, ekonomicznych, finansowych i księgowych, z uwzględnieniem wytycznych Zarządu Głównego PTK, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, obejmujących w szczególności:

i. organizację działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie działania Sekcji,
ii. organizację, koordynację i nadzór działalności naukowo-badawczej w zakresie działania Sekcji,
iii. podejmowanie decyzji w sprawie ufundowania grantów naukowych w zakresie wypracowanych przez Sekcję środków, w oparciu o zaaprobowany przez Zarząd Główny PTK regulamin,
iv. wydawanie dokumentów akredytacyjnych w oparciu o aprobatę Zarządu Głównego PTK.

b. opracowywanie planów działalności Sekcji, z uwzględnieniem wytycznych PTK,
c. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z merytorycznym zakresem działalności Sekcji,
d. prowadzenie obsługi personalnej członków i osób zatrudnionych w ramach Sekcji.

 

§ 2
CZŁONKOSTWO SEKCJI

1. Członkiem Sekcji może zostać każdy członek PTK, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Sekcji, w formie zaaprobowanego przez Zarząd Sekcji formularza.
2. Zarząd Sekcji może określić warunki dodatkowe członkostwa w Sekcji, które obowiązują po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego PTK i ich publicznym ogłoszeniu.
3. Zarząd Sekcji może podjąć decyzję o corocznej opłacie członkowskiej, przekazywanej na subkonto Sekcji. Decyzja taka wymaga zgody Zarządu Głównego PTK.

 

§ 3
ORGANY SEKCJI

1. W Sekcji działają następujące organy Sekcji:

a) Walne Zgromadzenie Sekcji,
b) Zarząd Sekcji.

2. Pełnienie wszelkich funkcji w organach Sekcji jest honorowe i żaden z członków organów Sekcji nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w organach Sekcji.
3. W przypadku rezygnacji bądź odwołania członka Zarządu Sekcji w trakcie trwania kadencji Zarządu Sekcji, pozostałym członkom Zarządu Sekcji przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Sekcji, jednak liczba osób powołanych w tym trybie w trakcie trwania kadencji Zarządu Sekcji nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu Sekcji pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych.
4. Sekcja jest podporządkowana Zarządowi Głównemu PTK. Za koordynowanie i bieżącą kontrolę nad działalnością wszystkich Sekcji pełni wyznaczony Przedstawiciel Zarządu Głównego PTK ds. Kontaktów z Sekcjami.
5. Uchwały organów Sekcji zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 4
WALNE ZGROMADZENIE SEKCJI

1. Walne Zgromadzenie Sekcji tworzą wszyscy członkowie Sekcji.
2. Walne Zgromadzenie Sekcji realizuje swoje kompetencje i obowiązki określone przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Organizacyjnym PTK oraz niniejszym Regulaminem, podejmując decyzje w formie uchwał.
3. Walne Zgromadzenia Sekcji zwoływane są w trybie i w okresie przyjętym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia PTK.
4. Walne Zgromadzenie Sekcji może procedować zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
5. Obsługę Walnego Zgromadzenia Sekcji zapewnia Biuro Zarządu Sekcji albo Sekretarz Sekcji.
6. Walne Zgromadzenie Sekcji:

a) przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sekcji;
b) rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji;
c) udziela absolutorium członkom Zarządu Sekcji;
d) powołuje i odwołuje członków Zarządu Sekcji;
e) rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Sekcji;
f) rozpatruje wnioski złożone przez członków Sekcji.

7. Wnioski zgłoszone przez członków Sekcji do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Sekcji powinny być przekazane Zarządowi Sekcji przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sekcji i podpisane przez co najmniej 5 członków Sekcji.
8. Walne Zgromadzenie Sekcji jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji (quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Sekcji odbywa się w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Sekcji.
9. Przebieg Walnego Zgromadzenia Sekcji jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący Sekcji i Kierownik Biura Zarządu Sekcji albo Sekretarz Sekcji.

§ 5
ZARZĄD SEKCJI

1. Zarząd Sekcji składa się z: Przewodniczącego, jego Zastępcy, który może jednocześnie pełnić funkcję Przewodniczącego-Elekta, Ustępującego Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz Członków w liczbie od 1 do 4, wybieranych na trzyletnią kadencję, a począwszy od roku 2007 – na dwuletnie kadencje.
2. Wyboru Zarządu Sekcji dokonuje Walne Zgromadzenie Sekcji zwykłą większością głosów z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd Sekcji i Walne Zgromadzenie Sekcji. Wybory Zarządu Sekcji odbywają się w tym samym roku kalendarzowym, co wybory do Zarządu Głównego PTK.
3. Przewodniczący Sekcji może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Zasada ta nie obejmuje innych członków Zarządu Sekcji.
4. Funkcje Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza mogą być łączone decyzją Walnego Zgromadzenia Sekcji, które określa też liczbę Członków Zarządu Sekcji. Walne Zgromadzenie Sekcji może dokonywać wyboru Przewodniczącego Elekta, który obejmuje funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sekcji.
5. Zarząd Sekcji:

a. realizuje cele statutowe PTK w zakresie merytorycznej dziedziny działalności Sekcji i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Sekcji,
b. rozstrzyga w pierwszej instancji spory wynikłe między członkami PTK w zakresie merytorycznej dziedziny działalności Sekcji PTK.

6. Członkowie Zarządu Sekcji mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zgromadzenie Sekcji.
7. Przewodniczący Sekcji przedstawia Zarządowi Głównemu PTK, w terminie do 1 marca każdego roku obrotowego, sprawozdanie z działalności Sekcji: statutowej (merytorycznej) i finansowej za poprzedni rok obrotowy.
8. Do zadań Przewodniczącego Sekcji należy w szczególności:

a. reprezentacja PTK w zakresie określonym w udzielonych pełnomocnictwach,
b. zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania Sekcji, w tym kierowanie pracami Zarządu Sekcji,
c. analiza wyników kontroli przeprowadzanych w ramach Sekcji i sporządzenie wyjaśnień w tym zakresie,
d. przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia Sekcji.

§ 6
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SEKCJI

1. W skład struktury organizacyjnej Sekcji mogą wchodzić w zależności od potrzeb i liczby członków następujące jednostki:

a. Biuro Zarządu Sekcji,
b. Dział Finansowy Sekcji,
c. Dział Prawny Sekcji,
d. Specjalista ds. Zasobów Ludzkich Sekcji.

2. Jednostki Sekcji wymienione w ust. 1 powyżej powoływane są uchwałą Zarządu Sekcji.
3. Jednostki Sekcji, wymienione w ust. 1, oraz ich zadania określone niniejszym Regulaminem, mogą podlegać łączeniu.
4. Zadania poszczególnych jednostek Sekcji wymienionych w ust. 1 mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym na podstawie uchwały Zarządu Sekcji i umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym przez Przewodniczącego Sekcji i Skarbnika Sekcji w imieniu PTK.
5. Jeżeli w Sekcji nie powołano Biura Zarządu Sekcji albo zadania tej jednostki nie zostały powierzone podmiotowi zewnętrznemu, zgodnie z ust. 4 – zadania Biura Zarządu Sekcji, w zakresie w jakim jest to prawnie i faktycznie możliwe, wykonuje Sekretarz Sekcji.
6. Jeżeli w Sekcji nie powołano Działu Finansowego Sekcji lub Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich Sekcji albo zadania tych jednostek nie zostały powierzone podmiotom zewnętrznym, zgodnie z ust. 4, – zadania Działu Finansowego Sekcji lub Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich Sekcji w zakresie w jakim jest to prawnie i faktycznie możliwe, wykonuje Skarbnik Sekcji.
7. Działalność jednostek Sekcji wymienionych w ust. 1 albo podmiotów zewnętrznych, o których mowa w ust. 4, z którymi zawarł umowy Przewodniczący i Skarbnik Sekcji, finansowana jest ze środków PTK, pozostających w dyspozycji Sekcji.
8. Jeżeli w Sekcji utworzono jednostki Sekcji wymienione w ust. 1 zgodnie z ust. 2, albo powierzono zadania tych jednostek podmiotom zewnętrznym zgodnie z ust. 4, bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań Biura Zarządu Sekcji oraz Działu Prawnego Sekcji pełni Sekretarz Sekcji, nad wykonywaniem zadań Działu Finansowego Sekcji oraz Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich Sekcji pełni Skarbnik Sekcji.

§ 7
BIURO ZARZĄDU SEKCJI

1. Biuro Zarządu Sekcji może zostać powołane przez Zarząd Sekcji zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu.
2. Biuro Zarządu Sekcji (ewentualnie Sekretarz Sekcji w przypadku opisanym § 6 ust. 5 Regulaminu) zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną organów Sekcji.
3. Biurem Zarządu Sekcji kieruje Kierownik Biura Zarządu Sekcji.
4. Do zadań Biura Zarządu Sekcji (ewentualnie Sekretarza Sekcji w przypadku opisanym w § 6 ust. 5 Regulaminu) należy w szczególności:

a. protokołowanie obrad i prowadzenie ksiąg uchwał i protokołów organów Sekcji,
b. wykonywanie tłumaczeń materiałów i dokumentów,
c. przechowywanie i rejestrowanie umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością Sekcji,
d. prowadzenie rejestru przepisów wewnętrznych,
e. organizowanie właściwego obiegu dokumentów, w tym rejestru poczty wpływającej i wychodzącej, oraz prowadzenie archiwum,
f. administrowanie siedzibą Sekcji.

§ 8
DZIAŁ FINANSOWY SEKCJI

1. Dział Finansowy Sekcji może zostać powołany przez Zarząd Sekcji zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu.
2. Działem Finansowym Sekcji kieruje Główny Księgowy Sekcji.
3. Dział Finansowy Sekcji podporządkowany jest Pionowi Finansowemu PTK.
4. Przewodniczący Sekcji i Skarbnik Sekcji z upoważnienia Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego PTK, dysponują środkami finansowymi PTK związanymi z działalnością Sekcji.
5. Na wniosek Przewodniczącego Sekcji, dodatkowe pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi PTK związanymi z działalnością Sekcji mogą uzyskać także dwaj inni członkowie Zarządu Sekcji. Pełnomocnictwa te udzielane są przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego PTK.
6. Do zadań Działu Finansowego Sekcji (ewentualnie Skarbnika Sekcji w przypadku opisanym w § 6 ust. 6 Regulaminu) należy w szczególności:

a. planowanie zobowiązań finansowych w ramach Sekcji,
b. dokonywanie rozliczeń płatności dokonywanych przez Sekcję,
c. stosowanie przez Sekcję zasad rachunkowości w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Sekcji,
d. prowadzenie finansowej kontroli Sekcji oraz przygotowywanie sprawozdań z jej przebiegu.

§ 9
DZIAŁ PRAWNY SEKCJI

1. Dział Prawny Sekcji może zostać powołany przez Zarząd Sekcji zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu.
2. Działem Prawnym Sekcji kieruje prawnik podlegający bezpośrednio Przewodniczącemu Sekcji.
3. Do zadań Działu Prawnego Sekcji należy wykonywanie stałej i bieżącej obsługi prawnej Sekcji oraz pomoc w koordynowaniu obsługi prawnej świadczonej z zewnątrz na rzecz PTK i Sekcji, w szczególności:

a. współpraca z Pionem Prawnym PTK,
b. koordynowanie współpracy prawników wykonujących obsługę prawną Sekcji w zakresie jednolitego stosowania prawa,
c. informowanie organów i jednostek Sekcji o dostrzeżonych uchybieniach prawnych pojawiających się w toku realizacji przez Sekcję zadań oraz nadzór nad usunięciem tych uchybień oraz ich ewentualnych skutków,
d. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych przygotowanych przez jednostki Sekcji,
e. dokonywanie jednolitej wykładni wewnętrznych uregulowań prawnych obowiązujących w PTK i Sekcji,
f. współpraca z firmami prawniczymi w zakresie opinii i ekspertyz przygotowywanych przez nie na zlecenie PTK.

§ 10
SPECJALISTA DS. ZASOBÓW LUDZKICH SEKCJI

1. Specjalista ds. Zasobów Ludzkich Sekcji może zostać powołany przez Zarząd Sekcji zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu.
2. Specjalista ds. Zasobów Ludzkich Sekcji (ewentualnie Skarbnik Sekcji w przypadku opisanym § 6 ust. 6 Regulaminu) odpowiedzialny jest za realizację polityki personalnej stosownie do misji, celów oraz bieżących i przyszłych zadań PTK. Do zadań Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich Sekcji należy w szczególności:

a. współpraca ze Specjalistą ds. Zasobów Ludzkich PTK,
b. prowadzenie dokumentacji kadrowej w tym rachuby płac i rozliczeń z pracownikami, oraz całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników,
c. nadzorowanie i stosowanie przepisów w dziedzinie spraw pracowniczych,
d. przygotowywanie i realizacja programów i planów szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,
e. prowadzenie ewidencji członków Sekcji.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków PTK należących do Sekcji.
2. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Organizacyjnym PTK, o ile niniejszy Regulamin nie definiuje tych pojęć w sposób odmienny.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu, Regulaminu Organizacyjnego PTK oraz inne właściwe przepisy wewnętrzne oraz powszechnie obowiązujące.