15 stycznia 2019

ACNAP ESC

Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions 

Czym jest ACNAP?
ACNAP rozwinęła się w 2006 roku z Grupy Roboczej Pielęgniarek Kardiologicznych, która działała w strukturze Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) od 1991 roku. ACNAP ma za zadanie skoordynować działania i współpracę pielęgniarek kardiologicznych i innych członków kardiologicznych towarzystw naukowych, w tym także ESC, a stanowiących zespół terapeutyczny (m.in. techników medycznych, fizjoterapeutów, psychologów, rehabilitantów itd). Pozwala na rozwijanie współpracy międzynarodowej, uczestnictwo w kursach, konferencjach, wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami, które mają swoich członków w ACNAP.

Jakie są główne zadania ACNAP?

  • Organizowanie i promowanie badań naukowych dla pielęgniarek kardiologicznych
  • Zbieranie i wymiana informacji dotyczących badań naukowych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej
  • Przygotowanie i koordynowanie badań naukowych
  • Współpraca przy przygotowaniu i organizowaniu corocznego kongresu ESC
  • Organizowanie corocznej wiosennej konferencji pielęgniarek kardiologicznych
  • Współpraca przy tworzeniu publikacji w czasopismach medycznych i redagowanie oficjalnego czasopisma ACNAP – European Journal of Cardiovascular Nursing
  • Organizowanie i uczestnictwo w działalności edukacyjnej kursach tworzonych we współpracy z ESC i European Heart House
  • Współpraca z towarzystwami naukowymi zrzeszającymi pielęgniarki kardiologiczne w poszczególnych krajach

W jaki sposób zostać członkiem ACNAP?
Aby zostać członkiem ACNAP należy wypełnić aplikację umieszczoną w odpowiedniej zakładce na stronie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wymaga to zalogowania się na stronie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dołączenia krótkiego CV (w wersji angielskiej) oraz podania informacji dotyczących obszarów zainteresowań zawodowych.

Wymagania dotyczące kandydata na członka ACNAP:

  • posiada min. 3-letnie doświadczenie w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego
  • jest członkiem towarzystwa naukowego zrzeszającego pielęgniarki kardiologiczne (w przypadku Polski, należy być członkiem Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK)
  • wykazuje zaangażowanie na rzecz pielęgniarstwa kardiologicznego w swoim kraju

Złożona aplikacja jest analizowana przez członków jednego z komitetów ACNAP (Nominating Commitee) i drogą e-mail przesyłana jest do kandydata odpowiedź, bądź jeśli jest taka konieczność – prośba o przesłanie dodatkowych informacji/dokumentów.

Jakie korzyści wynikają z członkostwa w ACNAP?

  • współpraca w aktywnie działającej organizacji zrzeszającej profesjonalistów poszczególnych dziedzin medycyny i związanych z medycyną/kardiologią
  • udział w działalności naukowej ACNAP
  • otrzymywanie aktualnych informacji dotyczących ACNAP/ESC
  • udział w wyborze zarządu ACNAP
  • możliwość korzystania z grantów na badania naukowe oraz na udział w kongresach
  • dostęp do aktualnych informacji o kongresach naukowych i wydarzeniach edukacyjnych związanych z pielęgniarstwem kardiologicznym w innych krajach