15 stycznia 2019

REGULAMIN UDZIELANIA NAZWY I/LUB LOGO SPTM

Zasady przyznawania prawa do korzystania z nazwy i/lub logo Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej (zwanej dalej SPTM) organu statutowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (zwanego dalej PTK)

A SPTM posiada własne godło (logo).

B Prawo do korzystania z nazwy i/lub logo SPTM może być przyznawane przez Zarząd SPTM na potrzeby wspierania lub promowania wydarzeń naukowych i edukacyjnych (kongresy, zjazdy, konferencje, sympozja, kursy, warsztaty), programów naukowych i edukacyjnych, czasopism i innych publikacji, akcji promujących zdrowy styl życia, produktów o udokumentowanej wartości prozdrowotnej.

C Warunki przyznawania prawa do korzystania z logo PTK:

1. dla wspierania lub promowania wydarzeń lub programów naukowych i edukacyjnych organizowanych przez SPTM z inicjatywy Zarządu SPTM – Zarząd SPTM podejmuje decyzję (uchwałą Zarządu) po uprzednim wyznaczeniu komitetu organizacyjnego przedsięwzięcia, w tym przewodniczącego komitetu organizacyjnego oraz po zatwierdzeniu programu i budżetu przedsięwzięcia.

2. dla wspierania lub promowania wydarzeń / programów naukowych i edukacyjnych organizowanych przez osoby trzecie wymagane jest:

a) formalne pisemne zwrócenie się przez organizatora przedsięwzięcia do Zarządu SPTM (na ręce przewodniczącej / przewodniczącego SPTM) na co najmniej 6 tygodni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia z ofertą współpracy z SPTM określającą szczegółowo program i założenia przedsięwzięcia oraz zakres obowiązków stron, w tym zobowiązań finansowych;

b) złożenie przez organizatora przedsięwzięcia deklaracji promowania standardów SPTM, PTK i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego;

c) umożliwienie udziału w przygotowaniu lub przeprowadzeniu przedsięwzięcia, delegowanego przez Zarząd SPTM lub Przewodniczącego SPTM, przedstawiciela SPTM z możliwością wpływu na program, dobór wykonawców, zatwierdzenia materiałów z logo SPTM i ingerencji zewnętrznych sponsorów w organizację i program;

d) zawarcie pisemnej umowy z osobą trzecią.

e) decyzję podejmuje, Zarząd SPTM na spotkaniu Zarządu, lub jeżeli czas tego wymaga przewodnicząca(y) lub osba z Zarządu wyznaczona przez Przewodniczącą(ego) po zasięgnięciu opinii Zarządu Sekcji.

3. Nie dopełnienie tych zasad i/lub brak zgody Zarządu SPTM wiąże się z nielegalnym wykorzystaniem nazwy i/lub logo SPTM i jako takie jest niedopuszczalne.

4. Udzielenie nazwy/logo SPTM nie jest równoznaczne z przyznaniem punktów edukacyjnych PTK.

5. Logo SPTM może być przyznane produktom o udokumentowanych wartościach prozdrowotnych. Wniosek producenta winien zawierać wyniki badań potwierdzające wartość produktu. Zarząd SPTM we współpracy z Zarządem Głównym PTK ustala warunki finansowe, zasady wykorzystania, okres udzielenia logo SPTM i zawiera umowę. Warunki finansowe udzielania nazwy/logo SPTM, uchwalane są przez Zarząd SPTM we współpracy z Prezydium Zarządu Głównego PTK.

6. Nazwa i/lub logo SPTM w żadnym wypadku nie może być użyte w sposób godzący w dobre imię SPTM, PTK lub niezgodny ze statutowymi celami działalności SPTM / PTK.

7. Uzyskanie zgody na wykorzystanie nazwy i/lub loga SPTM nie jest równoznaczne z automatycznym uzyskaniem praw do wykorzystania loga PTK. Wykorzystanie loga PTK ma miejsce na podstawie odrębnego regulaminu.

Poniższy regulamin powstał na podstawie „Regulaminu udzielania loga PTK” z 11.03.2010 i obowiązuje z dniem 1.08.2010.